КФН отправя покана към инвестиционната общност за мнения по проектите на Закона срещу пазарните злоупотреби и Закона за изменение и допълнение на ЗППЦК

КФН отправя покана към всички заинтересовани лица и организации за предоставяне на коментари и предложения по повод подготвените от институцията проект на Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Целите на Закона  срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти са предотвратяване и разкриване на пазарните злоупотреби, повишаване на общественото доверие в пазара на финансови инструменти, осигуряване на своевременно и пълно разкриване на информация на инвеститорите; създаване на условия за развитието на справедлив, прозрачен и ефективен пазар на финансови инструменти.

Проектът на закон е публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи”. Коментари и предложения можете да изпращате на e-mail:zmzfi@fsc.bg

Законът за изменение и допълнение на ЗППЦК цели хармонизирането на българското законодателство с достиженията на правото на Европейския съюз в областта на капиталовите пазари, както и постигане на по-висока степен на защита на инвеститорите и премахване на пречките при трансграничното движение на капитали, с оглед създаването на единен пазар в областта на финансовите услуги.

Проектът на закон е публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи”. Коментари и предложения  можете да изпращате на e-mail:zppck@fsc.bg