УД “БенчМарк Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „БенчМарк Фонд – 1”, получи разрешение да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение на УД “БенчМарк Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „БенчМарк Фонд – 1”, да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.Издавам разрешение на УД “БенчМарк Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „БенчМарк Фонд – 1”, да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.