Тодор Недев е одобрен за независим член на НС на „ОББ–Ей Ай Джи Лайф Застрахователно дружество” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Тодор Недев за независим член на НС на „ОББ–Ей Ай Джи Лайф Застрахователно дружество” АД, гр. София

Решение 1579 може да намерите в раздел "Административни документи".