Съобщение относно приключени проверки на инвестиционни посредници „Евър”АД, „КД Секюритис” ЕАД и “Кепитъл Маркетс” АД

В резултат на извършените проверки на дейността на горецитираните ИП не са установени нарушения  на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по тяхното прилагане, Закона за пазарите на финансови инструменти, Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38) и Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 35).
С оглед съобразяване на дейността на горецитираните ИП с изискванията на Наредба № 38 и Наредба № 35 са отправени препоръки.