“Технотрейд” АД, гр. Варна е отписан от регистъра на публичните дружества

"Технотрейд" АД, гр. Варна се отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.