Светла Несторова – Асенова е одобрена за Председател на СД на „ТИ БИ АЙ Здравно осигуряване” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Светла Несторова – Асенова за Председател на Съвета на директорите на „ТИ БИ АЙ Здравно осигуряване” АД,  гр. София. Одобрени са Ирина Никоевска и Красимир Георгиев за членове на Съвета на директорите на същото здравноосигурително дружество. 
Пълния текст на решенията 1106, 1107 и 1108 може да намерите в раздел „Документи”.