Стартиран е вторият стрес-тест за европейския застрахователен сектор

На 23.03.2011 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) стартира втория стрес-тест за европейския застрахователен сектор. Стрес-тестът се провежда със сътрудничеството на съответните национални надзорни органи и ще приключи до края на месец май 2011 г., като ще е базиран на финансовите резултати за 2010 г. EIOPA ще публикува обобщени резултати от теста през месец юли 2011 г. Тестът е насочен към европейския застрахователен сектор и ще включва най-малко 50 % от застрахователните компании във всяка страна, на база брутен премиен приход. Швейцарският орган за надзор на финансовите пазари (Finma) е решил да се присъедини към стрес-теста в допълнение към държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Стрес-тестът е един от редицата надзорни инструменти за оценка на стабилността на отделните компании и на застрахователния сектор като цяло. Освен това, той помага на надзорните органи да добият представа за платежоспособността на застрахователите и застрахователните групи при неблагоприятни условия.

Целта на провеждането на стрес-теста е да се определи и количествено да се оцени въздействието на три различни сценария на стрес: основен, неблагоприятен и инфлационен. Основният сценарий се определя като силен стрес, докато неблагоприятният сценарий включва още по-тежко влошаване на основни макроикономически променливи. Инфлационният сценарий разглежда увеличаване на инфлацията, което води до повишаване на лихвените проценти от страна на централните банки.

За провеждането на настоящия стрес-тест EIOPA е взел предвид макроикономическите допускания, които са били приложени в стрес-теста за банковия сектор, и по-специално допусканията, лежащи в основата на макроикономическия неблагоприятен сценарий, предоставени от Европейската централна банка (ECB). EIOPA допълнително доразвива тези сценарии на стрес, за да отговарят на реалните пазарни условия на застрахователната индустрия.

Стрес-тестовете са регулярен надзорен инструмент и провеждането на периодични упражнения е залегнало в регламента за създаването на EIOPA, в който са определени съставът, правомощията, задачите и процесът на вземане на решения на органа.