“София Еърпорт Център” АД се отписва от регистъра на публичните дружества

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписва “София Еърпорт Център” АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, по тяхно желание.

Пълния текст на решение 903 може да намерите в раздел „Документи”.