ИД “Надежда” АД получи одобрени за промени в правилата при управление на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде 2 решения, с които одобри промяна в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ИД „Надежда” АД. , приети с решение на Съвета на директорите на ИД “Надежда” АД от 27.06.2007 г.
Пълния текст на решенията  893, 894 може да намерите в раздел „Документи”.