„София Асетс Мениджмънт” АД получи забрана за последващо пряко придобиване на 375 акции от капитала на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, представляващи 37.5 % от капитала на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде забрана на „София Асетс Мениджмънт” АД за последващо пряко придобиване на 375 акции от капитала на ИП „София Интернешънъл Секюритиз” АД, представляващи 37.5 % от капитала на дружеството, даващи право на 375 гласа в ОСА на инвестиционния посредник, представляващи 37.5 % от гласовете в ОСА, или участие, което му дава възможност да го контролира.

Пълния текст на решение 648 може да намерите в раздел „Документи”.