Статистиката за капиталовия пазар за 2006 г. е публикувана на интернет страницата на КФН

Данните на Комисията за финансов надзор сочат, че към 31.12.2006 г. пазарната капитализация на БФБ-София нараства с 81,58% спрямо отчетената в края нa 2005 г., достигайки 15 314,02 млн. лв. Отчетеният ръст за пореден път потвърждава изпреварващия темп на развитие на капиталовия пазар спрямо останалите сектори на икономиката. С най-голям дял в пазарната капитализация на БФБ – София са компаниите от подотрасъл „Финансово посредничество“, следвани от дружествата в подотрасли „Транспорт, складиране и съобщения“, „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството” и „Производство на химични вещества, продукти и влакна“. На тези четири подсектори на икономиката се падат 70,31% от пазарната капитализация на всички публично търгувани компании на българския фондов пазар.
Към края на годината делът на чуждестранната собственост в търгуваните на БФБ-София ценни книжа е 43,92%, а стойността му – 6 381,06 млн. лв. Делът на свободно търгуемите дялове до 5% от капитала на дружествата общо за търгуваните на борсата компании възлиза на 17,89%. Отраслите с най-висок дял свободно търгуеми акции през 2006 г. са „Производство на превозни средства“ (37,90%), „Добив на енергийни суровини” (26,99%), „Финансово посредничество (23,85%), „Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги“ (22,19%) и „Хотели и ресторанти“ (21,07%).
През 2006 г. стойностите на показателите, характеризиращи борсовата търговия на БФБ – София, отчитат лек спад спрямо отчетените през предходната година. Но ако се изключи влиянието на значителния спад в осъществената търговия на приватизационните сегменти, горепосочените показатели дори отчитат съществен годишен прираст. Докато през 2005 г. проведената чрез БФБ-София приватизация на БТК допринесе в голяма степен за засилване активността на търговията, то през 2006 г. предлагането на държавни дялове за приватизация през борсата бе силно ограничено.
Оборотът и обемът на търговията на неофициалния пазар на акции нарастват на годишна база съответно с 55,98% и 181,72%, а броят на сключените сделки – с 4,11%. Подобно на предходните години броят сделки и оборотът при борсовата търговия на неофициалния пазар на акции се запазват с най-съществени отчетни стойности, причина за което е големият брой на компаниите, качени за търговия на този сегмент.
Официалният борсов индекс СОФИКС демонстрира стабилен възходящ тренд на развитие. Индексът стартира от 825,53 пункта в началото на годината и достига най-високата си стойност в края на декември – 1224,75 пункта, реализирайки ръст от 48,28% за последните 12 месеца. Капитализацията на дружествата от индекса, възлиза на 3 882,81 млн. лв. и формира 25,35% от пазарната капитализация на БФБ-София в края на 2006 г. Същевременно 19,86% от капитализацията на дружествата, включени в индекса се държи от чуждестранни лица. Свободно търгуемите дялове от капитала на компаниите възлиза средно на 17,32%, ако за свободно търгуем се приема дял под 5% от капитала.
Движението в стойността на индекса БГ-40 през 2006 г. също бе сравнително плавно и възходящо. Широкообхватният индекс реализира ръст от 49,81%, като в началото на годината бе 133,42 пункта, а приключи периода при ниво 199,88 пункта. Общата капитализация на дружествата, включени в изчислението на БГ– 40 възлиза на 7 113,033 млн. лв. към 31 декември 2006 г. и така формира 46,45% от общата пазарна капитализация на БФБ-София. Същевременно 53,31% от капитализацията на дружествата от индекса се държи от чуждестранни лица. Свободно търгуемите дялове на капитала на компаниите от БГ-40 възлиза средно на 22,49%.
Общият брой на инвестиционните посредници към края на декември 2006 г. е 85, от които 29 са банковите ИП. Към края на годината активите на небанковите инвестиционни посредници достигат общ размер от 3 029,18 млн. лв., като реализират значителен ръст на годишна база от 128,95%.
Създадената нормативна база за учредяване и функциониране на договорните фондове значително допринася за увеличение на отчетените стойности в сферата на дейност на КИС. Регистрирани към 31 декември 2006 г. са вече 34 договорни фонда, като заедно с 11-те инвестиционни дружества, общият брой на колективните инвестиционни схеми достига 45. Общата стойност на концентрираните в КИС активи се повишава до 316,07 млн. лв., или отчетен ръст за последните 12 месеца от 231,81%. За сравнение в края 2003 г. лицензирани от КФН бяха едва 5 КИС (ИД от отворен и затворен тип) с акумулиран ресурс от 17,98 млн. лв.
В края на 2006 г. лицензираните управляващи дружества стават 23, като четири от тях все още нямат сключен договор за управление. Активите, управлявани от тях, възлизат на 417,96 млн. лв., с което ръстът им на годишна база достига 232,11%. Този ръст се обуславя от увеличението броя на новите колективни схеми, чиито активи управляват дружествата, както и от нарастване активите на вече съществуващите КИС.
През последната година сферата на услуги, предлагани от акционерните дружества със специална инвестиционна цел, привлича силно интереса на инвестиционната общност. Броят на тези дружества нараства над трикратно, като към 31.12.2006 г. те са вече 40, при 13 в края на 2005 г. Към края на разглеждания период АДСИЦ са акумулирали активи в размер на 638,81 млн. лв., отчитайки ръст на годишна база от 361,28%.

Статистическите данни са публикувани на интернет страницата ни в раздел „Статистика”, „Статистика на капиталовия пазар”.