„СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” АД, гр. София, се задължава да представи в КФН отчета си четвъртото тримесечие на 2006 г.

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което задължава „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” АД, гр. София, в 7-дневен срок от получаване на решението да представи в Управление „Надзор на инвестиционната дейност” при КФН и на регулирания пазар на ценни книжа отчета на дружеството за четвърто тримесечие на 2006 г.
Пълния текст на решенията 481 може да намерите в раздел „Документи”.