Решения от заседание на КФН от 11.04.2007 г.

На свое заседание от 11.04.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде разрешение на управляващо дружество “Сомони Асет Мендижмънт” АД да организира и управлява следните договорните фондове :
– ДФ «Сомони Евростабилност» – фонд с ниско ниво на риск, инвестиращ преимуществено в дългови ценни книжа;
– ДФ «Сомони Стратегия» – фонд с умерено ниво на риск, инвестиращ ценни книжа с фиксирана доходност и акции на публични дружества;
– ДФ «Сомони Прогрес» – фонд с умерено до високо ниво на риск, реализиращ доходност, основана предимно на капиталовите печалби.

2. Издаде лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Фактори” АД, гр. София.  Инвестиционният посредник ще може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги в рамките на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.  Дружеството следва да уведоми КФН в 14-дневен срок от получаване на уведомлението, че е внесло изцяло изискуемия капитал от 1 500 000 лв.(съгласно чл.56, ал.2 от ЗППЦК)  и встъпителната вноска във Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.

3. Издаде лиценз на „Сингулар” АДСИЦ, гр. София за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на набрани чрез издаване на ценни книжа парични средства в покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг и аренда и продажбата им (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална и емисионна  стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното увеличение на капитала.
Учредители на дружеството са „Сингулар Асет Мениджмънт” АД, Варна, притежаващо 70% от капитала и „Корпоративна търговска банка” АД, София, с 30% от капитала. 
Дружеството ще насочи  своите инвестиции към следните целеви пазарни сегменти – имоти с бизнес и търговско предназначение, имоти с хотелско предназначение, в жилища и селскостопанска земя.