Решения от заседание на КФН от 04.04.2007 г.

На свое заседание от 04.04.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадена от „Каолин” АД в резултат увеличаване капитала на дружеството. Емисията е в размер на 5 000 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 12.50 лв. всяка.

Основните насоки за развитието на дружеството в близките години са увеличение капацитета на основните производствени мощности за производство на каолин, кварцови пясъци, продукти за строителството, варовици и обогатяване на гамата продукти с добавена стойност на базата на индустриалните минерали, свързано основно със секторите на строителството, химическата промишленост, керамите и др.

Дружеството има двустепенна система на управление, като председател на надзорния съвет е Константин Ненов, а председател на управителния съвет  и главен изпълнителен директор е Александър Прокопиев.
Основни акционери на дружеството са „Алфа Финанс Холдинг” АД, притежаващо 86.1% от капитала и „Mouve Clover”Ltd, Великобритания с 12.5% от капитала.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия облигации, издадени от „Трансинвестмънт” АДСИЦ. Емисията, с ISIN код  BG2100040067, е в размер на 8 000 000 лева, разпределени в 8 000 броя обикновени, лихвоносни, неконвертируеми,  обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 лева всяка, с фиксиран лихвен процент в размер на  7%, плащания на тримесечен период,  със срок на облигационния заем от 36 месеца, считано от 29.11.2006 г. и падеж – 27.11.2009 г.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия облигации, издадени от „Трансинвестмънт” АДСИЦ. Емисията, с ISIN код  BG2100042063, е в размер на 2 000 000 лева, разпределени в 2 000 броя обикновени, лихвоносни, неконвертируеми,  необезпечени облигации с номинална стойност от 1000 лева всяка. Облигациите са с  променлив номинален лихвен процент, определен като остатъчната стойност от сумата, акумулирана по сметка в банката-депозитар за съответния 3-месечен лихвен период, от лихвени плащания от картодържатели по кредитни карти,  сумата на тримесечното купонно плащане по първата облигационна емисия на „Трансинвестмънт” АДСИЦ от дата 29.11.2006 г. с ISIN код  BG2100040067, и лихвен приход на  „Трансинвестмънт” АДСИЦ в размер на 0.3625% от стойността на придобития портфейл, включен в обезпечението на първата емисия облигации на дружеството-емитент от дата 29.11.2006 г. с ISIN код  BG2100040067, или 145 000 на година. Плащанията са на тримесечен период,  срокът на облигационния заем е  36 месеца, считано от 29.11.2006 г. и падеж – 27.11.2009 г.

4. Вписа последваща емисия от акции на „Софарма имоти” АДСИЦ, гр. София, в размер на 5 850 000 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 850 000 лв. на 11 700 000 лв.

5. Одобри търгово предложение от “Алфа Дивелопмънтс” ЕАД, гр. София за закупуване чрез инвестиционния посредник “Булброкърс” АД на акции на “Пиринхарт” АД, гр. Разлог, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 4.35 лв.

6. Одобри предложените промени в устава на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
Промените са свързани с  взето решение за увеличаване на възнагражденията на СД и промяна в начина на определяне на максималния размер на разходите по управление на дружеството. Друга промяна е във връзка с извършените увеличения на капитала на дружеството.

7. Отказа потвърждаването на проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Еврокредит” ЕАД, гр. Пловдив. Мотивът за отказа е, че от вписване на „Еврокредит” ЕАД в търговския регистър е изминала по-малко от една година и няма два счетоводни отчета, приети от общото събрание, а съгласно приета практика на КФН вторично публично предлагане на облигации може да се извършва най-малко две години след вписване на дружеството в търговския регистър и ако има два счетоводни отчета, приети от общото събрание.

8. Призна правоспособност на отговорен актюер на  следните лица,  в съответствие с резултати от положени изпити :
– Светла Дайнова – пълна правоспособност (в областта на общо застраховане, животозастраховане, здравно осигуряване и допълнително пенсионно осигуряване)
– Божидар Първанов  – пълна правоспособност (в областта на общо застраховане, животозастраховане, здравно осигуряване и допълнително пенсионно осигуряване)
– Ангел терзиев пълна правоспособност (в областта на общо застраховане, животозастраховане, здравно осигуряване и допълнително пенсионно осигуряване)
– Пламен Андреевски – частична правоспособност в областта на общо застраховане, животозастраховане, здравно осигуряване
– Владимир Илиевски – частична правоспособност в областта на животозастраховане и здравно осигуряване
– Светослава Ангелова – частична правоспособност в областта на животозастраховане и здравно осигуряване
– Теодора Касамакова – частична правоспособност в областта на общо застраховане
– Надежда Стоянова – частична правоспособност в областта на общо застраховане