Семинар «Актуални проблеми, свързани с осъществяването на надзорните функции на КФН» 28-29 септември 2006 г. , Боровец; 5-6 октомври 2006 г., Албена

  На двата семинара присъстваха над 60 представители на Прокуратурата на Република България, служители от направление «Икономическа полиция», Дирекция на национална служба «Полиция» и членове на Арбитражния съд към «Българска фондова борса-София»АД.

  Основната цел на семинара бе запознаване на аудиторията с практиката на КФН в областта на надзора на сделките с ценни книжа, като акценти бяха поставени върху пазарните манипулации и мерките срещу изпирането на пари в областта на инвестиционното посредничество. Представени бяха и надзорните практики в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.

  

Програма