СД на “Ловечтурс” АД са задължени да предложат на ОСА да не се гласува точка 2 от дневния ред, касаеща разпореждане с активи на дружеството

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” задължи Съвета на директорите на “Ловечтурс” АД да предложи на  общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за  15.08.2005 г., да не подлага на гласуване т. 2 от дневния ред относно  предложение от СД за разпореждане с активи на дружеството.