Създаде се Съвет за развитие на капиталовия пазар в България

По инициатива на Централния депозитар, Комисията за финансов надзор (КФН), народния представител г-н Делян Добрев и в партньорство с Асоциацията на банките в България (АББ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българската стопанска камара (БСК), Българската фондова борса-София, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Националната комисия за корпоративно управление (НККУ)  се създава Съвет за развитие на капиталовия пазар в България.

Представители на ръководствата на институциите и организациите подписаха днес меморандум за учредяването на Съвета.

„Нееднократните безуспешни опити за подобряване на ситуацията досега показват, че трябват обединени усилия, единичните такива на една или друга структура или организация не са достатъчни. Този меморандум ще легитимира желанието ни да развиваме капиталовия пазар, не само да отстояваме положителните предложения за неговото възраждане, включително чрез законодателни инициативи, а да насърчаваме и бизнеса, който проявява рационален интерес към българския капиталов пазар.”, каза г-жа Карина Караиванова, председател на КФН.

Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС, и др. 

За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, в която влизат представители на организациите, подписали меморандума. Функциите, които ще изпълнява Координационната ръководна група, са: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор.

Координационната ръководна група ще действа, следвайки правила за равнопоставеност на всички участници, за приемане на общи позиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, за провеждане на консултациите в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси и индивидуални казуси на отделните й членове.

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация, която има отношение към небанковия финансов сектор и споделя принципите за създаването му. Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).

Създаде се Съвет за развитие на капиталовия пазар в България

По инициатива на Централен депозитар, Комисия за финансов надзор (КФН), народния представител г-н Делян Добрев и в партньорство с
Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), Българска фондова борса-София, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ)  се създава Съвет за развитие на капиталовия пазар в България.

Представители на ръководствата на институциите и организациите подписаха днес меморандум за учредяването на Съвета.

„Нееднократните безуспешни опити за подобряване на ситуацията досега показват, че трябват обединени усилия, единичните такива на една или друга структура или организация не са достатъчни. Този меморандум ще легитимира желанието ни да развиваме капиталовия пазар, не само да отстояваме положителните предложения за неговото възраждане, включително чрез законодателни инициативи, а да насърчаваме и бизнеса, който проявява рационален интерес към българския капиталов пазар.”, каза г-жа Карина Караиванова, председател на КФН.

Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС, и др. 

За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, в която влизат представители на организациите подписали меморандума. Функциите, които ще изпълнява Координационната ръководна група са: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор.

Координационната ръководна група ще действа следвайки правила за равнопоставеност на всички участници, приемане на общипозиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, провеждане на консултациите в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси, и индивидуални казуси на отделните й членове.

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация имаща отношение към небанковия финансов сектор,  която споделя принципите му. Като асоцииран член към него вече се присъедини Американската търговска камара в България (AmCham).