Съобщение за емитентите и публичните дружества, които не са получили писмата-уведомления за открити производства за установяване на дължима такса за общ финансов надзор

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, уведомява10 публични дружества, спрямо които е открито производство по издаване на индивидуален административен акт за установяване на публично държавно вземане – такса за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки за 2005 г.
Размерът на таксата  е 200 лв.(определен в т. 1.4., б. „а” от Тарифата – приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор). Таксата се дължи заедно със законната лихва за забава до датата на плащане.
Дружествата не са получили писмата – уведомления за откриването на административните производства за установяването на публично държавно вземане  на посочените пред КФН адреси. С оглед на това писмата са поставени на табло, разположено на партерния етаж в сградата на КФН, намираща се на адрес – гр. София, ул. „Шар планина” № 33. (чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, на основание чл. 15, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 27, ал. 7, изречение второ от ЗКФН). С поставянето им на таблото те се считат за редовно връчени и тече срок от 7 дни за депозиране на обяснения  или възражения по така откритите производства.
Дружествата, дължащи годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор за 2005 г. , заедно със законната лихва за забава до датата на плащане са следните:

1. „Кюстендилски плод” АД – изх. № РГ-05-685/4 от 22.03.2006 г.;
2. „Победа ТВ” АД – изх. № РГ-05-481/2 от 27.03.2006 г.;
3. „Екарисаж Тенево” АД (л.) – из. № РГ-05-496/3 от 21.03.2006 г.;
4. „Монтекс – М” АД – изх. № РГ-05-843/2 от 21.03.2006 г.;
5. „Пещоремонт” АД – изх. № РГ-05-632/3 от 21.03.2006 г.;
6. „Ципринус” АД (н.) – изх. № РГ-05-196/3 от 21.03.2006 г.;
7. „Винарска изба Врачанска теменуга” АД – изх. № РГ-05-600/2 от 22.03.2006 г.;
8. „Латекс груп” АД (н.) – изх. № РГ-05-1084/3 от 27.03.2006 г.;
9. „МБЕ Гара Хитрино” АД – изх. № РГ-05-701/2 от 27.03.2006 г.;
10. „Милкана Червен бряг” АД – изх. № РГ-05-723/2 от 27.03.2006 г.