Приложена е принудителна административна мярка на ПД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  членовете на управителния орган на ПД "Гранд хотел Велико Търново” АД, гр. Велико Търново, да предложат на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.02.2007 г., съответно при условията на чл. 227 от Търговския закон на 09.03.2007 г., да не подлага на гласуване следните точки от дневния ред:
1. Точка първа от дневния ред – „Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им до 23.02.2007 г.: проект за решение – “ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния и на Управителния съвет за дейността им до 23.02.2007 г.”
2. Точка шеста от дневния ред – "Вземане на решение за овластяване на управителния съвет на дружеството за получаване на банков кредит в размер до 6 000 000 евро за нуждите на дружеството и обезпечаване на същия с имущество на дружеството съобразно изискванията по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството при конкретни условия и срокове, одобрени от управителния съвет; проект за решение – ОСА овластява управителния съвет на дружеството да получи банков кредит  размер до 6 000 000 евро за нуждите на дружеството и с правата да обезпечи същия с имущество над дружеството съобразно изискванията на чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а” от ЗППЦК, съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството при конкретни условия и срокове, одобрени от управителния съвет.”

Пълния текст на решения 321 и 322 може да намерите в раздел „Документи”.