Отписва се от публичния регистър емисия корпоративни облигации, издадена от “Ти Би Ай Кредит” ЕАД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа от от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа емисия корпоративни облигации, издадена от “Ти Би Ай Кредит” ЕАД.

Пълния текст на решение 216 може да намерите в раздел „Документи”.