Решения от заседание на КФН от 14.02.2007 г.

1.Издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на “Инвест Фонд Мениджмънт” АД, гр. София. Дружеството има право да управлява дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.
Размерът на капитала е 270 000 лв., разпределен в 2 700 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции  с право на глас, с номинална стойност 100 лв. всяка една.
Акционери са „Феста Холдинг” АД с 57 % от капитала на УД и ТБ „Инвестбанк” АД с 33 %.
Председател на УС и изпълнителен директор е Ценко Коловски.

 
2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия акции, издадени от “Бялата лагуна” АД, с. Топола. Емисията, която представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството,  с  ISIN код BG 1100107066, е в размер на 4 300 000 лева, разпределени в 4 300 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас. Вписва издадената емисия акции и дружеството в публичния регистър.

3. Вписа „ИНО” АД, гр. Казанлък, като публично дружество в регистъра на КФН, в резултата на преобразуване на „ЗИНО” АД чрез отделяне на новото дружество. Вписа и емисия ценни книжа на „ИНО” АД в размер на 84 396 лева, разпределена в 42 198 броя безналични, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 2 лева всяка една, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството.

4. Вписа последваща емисия акции, издадена от “Адванс Терафонд” АДСИЦ, гр. София, в регистъра на КФН с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 21 969 329 броя обикновени, поименни и безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лева всяка една и е издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 22 086 729 лв. на 44 056 058 лв. 

5. Вписва  последваща емисия акции, издадена от “Велина” АД, гр. Велинград, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 1 020 000 броя обикновени, поименни  и безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лева всяка една, издадени от “Велина” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 510 000 лв. на 1 530 000 лв.