Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти на 23 ноември (събота) 2019 г. и като инвестиционен консултант на 24 ноември (неделя) 2019 г.


Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:

В срок до 19.11.2019 г. (вторник) кандидатите, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или инвестиционен консултант, следва да внесат такса за изпит в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.) за всеки изпит, на касата на КФН или по сметка, IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти ще се проведе на 23 ноември (събота) 2019 г. от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 24 ноември (неделя) 2019 г. от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:50 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.
При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

 • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
 • документ за самоличност;
 • моливи HB или 2B;
 • гума за изтриване на молив.
Изпитите ще се проведат в една сесия в рамките на обявения за изпита ден, както следва:  
 • изпитът за брокери на финансови инструменти е с продължителност от 4 часа
 • изпитът за инвестиционен консултант е с продължителност от 5 часа.
На изпита може да се използват следните калкулатори:
 • Texas Instruments BA II Plus;
 • BA II Plus Professional;
 • HP 12C;
 • HP 12C Platinum;
 • HP 12C 25th anniversary edition, както и
 • HP 12C 30th anniversary edition.
Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.
 

Съобщение във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти на 23 ноември (събота) 2019 г. и като инвестиционен консултант на 24 ноември (неделя) 2019 г.

Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:
В срок до 19.11.2019 г. (вторник) кандидатите, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или инвестиционен консултант, следва да внесат такса за изпит в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.) за всеки изпит, на касата на КФН или по сметка, IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти ще се проведе на 23 ноември (събота) 2019 г. от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 24 ноември (неделя) 2019 г. от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:50 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.
При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

 • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
 • документ за самоличност;
 • моливи HB или 2B;
 • гума за изтриване на молив.

 
Изпитите ще се проведат в една сесия в рамките на обявения за изпита ден, както следва:  

 • изпитът за брокери на финансови инструменти е с продължителност от 4 часа и
 • изпитът за инвестиционен консултант е с продължителност от 5 часа.

 
На изпита може да се използват следните калкулатори:

 • Texas Instruments BA II Plus;
 • BA II Plus Professional;
 • HP 12C;
 • HP 12C Platinum;
 • HP 12C 25th anniversary edition, както и
 • HP 12C 30th anniversary edition.

 
Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.