ESMA публикува публично изявление за общите европейски приоритети във връзка с правоприлагането относно спазването на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) в годишните финансови отчети за 2019 г.


В публичното изявление за общите европейски приоритети във връзка с правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2019 г., които включват следните основни теми:
  • специфични въпроси, свързани с прилагането на МСФО 16 „Лизинг“;
  • специфични въпроси, свързани с проследяване на прилагането на МСФО 9 „Финансови инструменти“ за кредитни институции и МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“;
  • специфични въпроси, свързани с прилагането на МСС 12 „Данъци върху дохода“.
  • оповестяване на нефинансова информация и
  • специфични аспекти при прилагането на Насоките на ESMA относно алтернативните показатели за финансови резултати (APMs).
Превод на български език на Насоките на ESMA относно алтернативните показатели за финансови резултати (APMs) може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Нормативна уредба/  Насоки и препоръки на европейските надзорни органи/ ESMA.

Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ESMA, при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2019 г.

При прегледа на ГФО за 2019 г. ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани  съответни мерки.

Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес –   https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/eu-enforcers-must-monitor-closely-new-reporting-standards.

Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления.

ESMA ПУБЛИКУВА ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВОПРИЛАГАНЕТО ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ (МСФО) В ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 г.

В публичното изявление за общите европейски приоритети във връзка с правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2019 г., които включват следните основни теми:
  • специфични въпроси, свързани с прилагането на МСФО 16 „Лизинг“;
  • специфични въпроси, свързани с проследяване на прилагането на МСФО 9 „Финансови инструменти“ за кредитни институции и МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“;
  • специфични въпроси, свързани с прилагането на МСС 12 „Данъци върху дохода“.
  • оповестяване на нефинансова информация и
  • специфични аспекти при прилагането на Насоките на ESMA относно алтернативните показатели за финансови резултати (APMs).
Превод на български език на Насоките на ESMA относно алтернативните показатели за финансови резултати (APMs) може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Нормативна уредба/  Насоки и препоръки на европейските надзорни органи/ ESMA.

Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ESMA, при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2019 г.

При прегледа на ГФО за 2019 г. ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани  съответни мерки.

Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес –   https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/eu-enforcers-must-monitor-closely-new-reporting-standards.

Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления.