Съобщение във връзка с обявената открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”

В срока за получаване на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”, в Комисията за финансов надзор е постъпила една оферта от Обединение „Регионален консорциум Ърнст & Янг”. Повече информация за провеждането на процедурата е обявена на профила на купувача на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Съобщение във връзка с обявената открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”

В срока за получаване на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на методологии, по които да се извърши преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите, управление на проекта и други услуги”, в Комисията за финансов надзор е постъпила една оферта от Обединение „Регионален консорциум Ърнст & Янг”. Повече информация за провеждането на процедурата е обявена на профила на купувача на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.