Съобщение във връзка с извършвана проверка на ИП „Реал финанс” АД, гр. Варна

Приканват се лицата, сключили през последната една година (не по – рано от месец май 2010 г.) договор за управление на финансови активи с Християн Пашков в качеството му на физическо лице, да предоставят в надзорната институция копие от сключения договор, както и всички документи, с които разполагат във връзка с осъществяване му.

Съобщението се отнася единствено за договори, в които лицето Християн Пашков се нарича „инвестиционен посредник”, като не е действал в качеството си на изпълнителен директор на инвестиционния посредник „Реал финанс” АД, гр. Варна и които имат за предмет предоставянето на определена парична сума с цел използването ѝ за създаване и управление на индивидуален инвестиционен портфейл, състоящ се от акции, компенсаторни инструменти и инструменти с фиксиран доход, в т.ч. български и чуждестранни ценни книжа.