Съобщение относно задължението за представяне на годишен отчет за 2006 г. от поднадзорните лица на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” при КФН

Законоустановеният срок за представяне в КФН и на „БФБ – София” АД на годишните отчети за 2006 г. на поднадзорните лица на Управление „Надзор на инвестиционната дейност”  изтече на 02.04.2006 г.

Публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа, АДСИЦ, УД и ДФ, които съгласно законовите разпоредби следва да представят годишен отчет за 2006 г. в КФН и на „БФБ – София” АД са общо 487 броя. 

Към настоящия момент 40 публични дружества и други емитенти на ценни книжа все още не са представили годишните си отчети за 2006 г. АДСИЦ, УД и ДФ, които не са представили годишен отчет за 2006 г. са общо 11 броя.

Задължените лица следва да имат предвид, че КФН и „БФБ – София” АД след 22.04.2006 г. ще предприемат конкретни действия спрямо дружествата, които все още не са представили годишен отчет за 2006 г. в КФН и на „БФБ – София” АД, съгласно дадените им от ЗППЦК и Правилника на „БФБ – София” АД правомощия.