Съобщение относно разкриването на регулирана информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Съобщение