Решения от заседание на КФН от 21.11.2007 г.

На свое  заседание от 21.11.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на  “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД. Едноличен собственик на дружеството е “Експат капитал” АД. “Експат Асет Мениджмънт” ЕАД се управлява от съвет на директорите в състав – Неделчо Неделчев – изпълнителен директор, Ростислав Банчев – зам.-председател на СД, Никола  Янков – председател на СД.
“Експат Асет Мениджмънт” ЕАД следва в 14-дневен срок да удостовери, че изискуемият капитал за учредяването му е изцяло внесен.

2. Издаде разрешение на УД „Аврора Кепитъл” АД да организира и  управлява договорен фонд „Аврора Кепитъл – Global Commodity Fund”.
Фондът е от балансиран тип, като инвестира предимно в чуждестранни акции, корпоративни облигации и деривативни инструменти на компании, чийто бизнес е пряко и/или косвено свързан с добиването, обработката, транспортирането и продажбата на природни ресурси. В категорията природни ресурси се визират стоки като природен газ, петрол, мед, олово, платина, злато, какао, пшеница и др. Делът на акциите е до 70% от активите, делът на инструментите с фиксирана доходност до 70%, делът на деривативните инструменти – до 10%.

3. Потвърди проспекти  за вторично публично предлагане на две емисии корпоративни облигации, издадени „Евролийз ауто” АД. Всяка от емиисите е в размер на 5 000 броя корпоративни, обезпечени (застраховани) облигации с номинална стойност 1000 всяка, с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR+надбавка от 2.95 годишно, но не по-малко от 6% годишно, лихвени плащания на шест месеца, срок на облигационния заем – 60 месеца, дата на издаване – 08.06.2007 г. за едната емисия, и 21.09.2007 г. за другата емисия.

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от „Домокат” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 690 000 лв., разпределени в 1 690 000 броя обикновени акции.

5. Вписа последваща емисия ценни книжа в размер на 5 850 000 обикновени акции , издадени от „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ, гр. София в  резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 6 500 000 лв.

6. Допуснати са пет лица до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 1 декемри 2007 г. 

7.Допуснати са десет лица  до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 2 декемри 2007 г. 

8. Прие окончателен проект на Наредба за разкриване на дялово участие в публично дружество
 
С наредбата се уреждат условията, реда и формата за разкриване на дялово участие в публично дружество, както и реда за извършване на уведомление при придобиване на контрол в инвестиционно дружество. С нея се детайлизират разпоредбите на Закона за публичното предлагане в частта относно разкриване на дялово участие и се въвеждат изцяло разпоредбите на Директива 2007/14/ЕС на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитенти, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.
С наредбата се предвижда уведомление за разкриване на дялово участие да се извършва от акционера и от всяко лице, което има право да придобие, прехвърли или да упражнява правото на глас в общото събрание на публично дружество при достигане или преминаване на 5 на сто или число кратно на 5 на сто от общия брой гласове в общото събрание на дружеството. Задължението за разкриване на дялово участие се отнася и за всяко лице, което притежава пряко или непряко финансови инструменти, които му дават право да придобие по собствена инициатива акции с право на глас в общото събрание, като в наредбата са посочени конкретно финансовите инструменти, за които се прилага това задължение. В наредбата детайлно са описани и хипотезите, при които не се изисква уведомление, както и случаите, при които гласовете на дружеството майка не се сумират с гласовете на управляващото дружество и инвестиционния посредник при разкриване на дялово участие. Уредена е формата на уведомлението, данните, които трябва да бъдат посочени в него и срокът, в който трябва да бъде извършено. В наредбата са посочени и условията, при които комисията може да счита, че изискванията на законодателството на трета държава са еквивалентни на българското законодателство, с оглед възможността емитенти от трети държави да бъдат освободени от определени задължения по Закона за публичното предлагане и наредбата във връзка с разкриване на дялово участие.
Предстои обнародване на наредбата  в „Държавен вестник”.

 

9. Прие окончателен проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 07.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 336, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Предложените промени в Наредбата целят привеждането й в съответствие с измененията и допълненията на някои законови и подзаконови нормативни актове:
– във връзка с промените в КСО , в сила от 01.01.2007 г., с които се въвежда допълнителното доброволно осигуряване по професионални схеми, са изменени и допълнени текстове, свързани с това осигуряване;
– предвид разпоредбите на Закона за търговския регистър, които следва да влязат в сила от 01.01.2008г., са премахнати някои от документите, които дружествата-заявители следва да представят пред регулаторния орган при подаване на искане за получаване на разрешение за преобразуване или доброволно прекратяване на пенсионноосигурително дружество, тъй като справка за съответните обстоятелства ще може да се извършва директно в електронно водения търговски регистър;
– имайки предвид промените в КСО и в Наредба № 12 на КФН от 10.12.2003 г., изм. ДВ бр. 57 от 13.07.2007 г., както и новата Наредба № 36 от 15.11.2006 г. на КФН, към представяните документи от дружествата-заявители се добавят документи и справки, въведени с тези нормативни актове.
С проектонаредбата се предвижда също така заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, да утвърждава образците на исканията, подавани от пенсионноосигурителните дружества заявители.
Наредбата ще бъде обнародвана в „Държавен вестник”.