Съобщение относно изготвянето и публикуването, съгласно изискването на чл. 78 и сл. от ЗППЦК на проспекти за публично предлагане на ценни книжа

С приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз /ЕС/, европейското законодателство стана неделима част от действащата нормативна уредба. От 01.01.2007 г.  цялото действащо европейско право ( acquis communataire) става задължително приложимо за България и нейните институции, органи, физически и юридически лица. Това се отнася до всички видове източници на правото на ЕС, включително и за регламентите. След влизането в сила те стават автоматично действащо право във всяка държава членка, като част от общностното право, и тяхното приложение не се нуждае от никакви допълнителни правни действия на държавата за обвързване или привеждането им в изпълнение.
Относно новоприсъединените държави към ЕС регламентите стават приложими от датата на влизане в сила на договора за присъединяването им към ЕС.
Следва да се има предвид, че относно Регламент 809/ 2004/ ЕС за прилагане на Директива 2003/71/ ЕС за проспектите е изготвен временен неофициален превод на български език, който е достъпен в EUR-Lех:
http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm, раздел „Разширяване / Временни текстове на български език / 06.20.20.25 Фондови борси други пазари на ценни книжа”,(Регламент 809)
а превод на български език на изменящия го Регламент 211/2007/ЕС към настоящия момент вече е публикуван в „Официален вестник” на ЕС (брой 61 от 2007 г., стр. 24):
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?textfield2=61&year=2007&Submit=Search&serie=L
(Регламент 211)
Посочените регламенти към настоящия момент следва да се прилагат в пълна степен и у нас.
Емитентите, предложителите и лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар са длъжни да изготвят и публикуват проспекти си по начина и със съдържанието, установени в Регламент 809/ 2004/ ЕС и изменящия го Регламент 211/2007/ЕС.