Съобщение относно дължимата годишна такса за 2007 г. за осъществяване на общ финансов надзор

Във връзка с разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), напомняме на поднадзорните лица, че срокът за плащане на втората вноска от дължимата за 2007 г. годишна такса за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки, изтича на 30 септември 2007 г.

Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗКФН, при неплащане в установения срок на таксата, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и дължи лихва в размер на законната лихва.

На основание чл. 27, ал. 7 от ЗКФН, просрочените такси подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.