Съобщение до лицата, които изпълняват ръководни функции в емитенти или участници на пазари за квоти за емисии и лица, тясно свързани с тях

Предвид продължаващото получаване на уведомления от лица, които изпълняват ръководни функции в емитенти и от лица, тясно свързани с тях във форма-образец, с която се е изпълнявало задължението по чл. 16 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, който е отменен от 30.09.2016 г. Ви напомняме следното:
 
  • лицата попадащи в хипотезата на чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да предоставят своите уведомления на емитента или участника на пазар за квоти за емисии и заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” във форма-образец, указана в Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/523 на Комисията от 10.03.2016 г., приет в съответствие с разпоредбата на чл. 19, § 15, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014;
  • уведомленията по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да се представят на емитента или участника на пазар за квоти за емисии и компетентния орган;
  • лицата, които изпълняват ръководни функции в емитенти и лицата, тясно свързани с тях, следва да имат предвид, че с подаването на уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 в различна форма от формата-образец, предвидена в Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/523 не изпълняват вмененото им задължение с посочената разпоредба;
  • редът и начинът за предоставянето на посочените уведомления до заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” е посочен на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Пазарни злоупотреби”, секция „Начини за подаване на информация в изпълнение на Регламент 596/2014 относно пазарните злоупотреби”, директен достъп до която може да се получи чрез следния линк: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/pazarni-zloupotrebi/nachini-za-podavane-na-informatsiya-v-izpalnenie-na-reglament-596-2014-otnosno-pazarnite-zloupotrebi/
  • xls формат на формата-образец, предвидена в Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/523 е наличен на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Административни документи”, секция „Форми и образци”, раздел „Капиталов пазар”.

Съобщение до лицата, които изпълняват ръководни функции в емитенти или участници на пазари за квоти за емисии и лица, тясно свързани с тях

Предвид продължаващото получаване на уведомления от лица, които изпълняват ръководни функции в емитенти и от лица, тясно свързани с тях във форма-образец, с която се е изпълнявало задължението по чл. 16 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, който е отменен от 30.09.2016 г. Ви напомняме следното:
  • лицата попадащи в хипотезата на чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да предоставят своите уведомления на емитента или участника на пазар за квоти за емисии и заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” във форма-образец, указана в Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/523 на Комисията от 10.03.2016 г., приет в съответствие с разпоредбата на чл. 19, § 15, ал. 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014;
  • уведомленията по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 следва да се представят на емитента или участника на пазар за квоти за емисии и компетентния орган;
  • лицата, които изпълняват ръководни функции в емитенти и лицата, тясно свързани с тях, следва да имат предвид, че с подаването на уведомление по чл. 19, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 в различна форма от формата-образец, предвидена в Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/523 не изпълняват вмененото им задължение с посочената разпоредба;
  • редът и начинът за предоставянето на посочените уведомления до заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” е посочен на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Пазарни злоупотреби”, секция „Начини за подаване на информация в изпълнение на Регламент 596/2014 относно пазарните злоупотреби”, директен достъп до която може да се получи чрез следния линк: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/pazarni-zloupotrebi/nachini-za-podavane-na-informatsiya-v-izpalnenie-na-reglament-596-2014-otnosno-pazarnite-zloupotrebi/
  • xls формат на формата-образец, предвидена в Приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/523 е наличен на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Административни документи”, секция „Форми и образци”, раздел „Капиталов пазар”.