С индекс

Агенция за приватизация уведоми Комисията за финансов надзор,  че в Централен регистър за компенсаторните инструменти има регистрирани 108 броя жилищни компенсаторни записи по § 9 от ЗР на ЗИДЗУЖВГМЖСВ с  номинал 41 163 477 лева.
При обработка и въвеждане на информацията в Централния регистър на компенсаторните инструменти типът на ресурса се означава с индекс "Л", т.е. жилищно компенсаторни записи от лихвоточки. Вече обработената информацията с новия индекс се изпраща към "Централен депозитар" АД за регистриране.