КФН прие практика за уеднаквяване на критериите за признаване на професионалната квалификация и опит на членовете на управителните органи на инвестиционните посредници

Комисията за финансов надзор прие Практика по прилагане на чл. 60, ал. 1, т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Тя уеднаквява критериите за признаване на професионалната квалификация и опит на членовете на управителните органи на инвестиционните посредници / небанкови финансови институции/.
Пълния текст на Практиката може да намерите в раздел "Документи" – "Указания и изисквания".