Комисията за финансов надзор започна проверка на пет дружества

Комисията за финансов надзор започна проверка на :
·"Ем Джи Елит Холдинг" АД и ИХ "Доверие" АД за спазване на разпоредбата на чл. 149, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с придобити от тях акции от капитала на "Гранд хотел Варна" АД, съответно на "Марицатекс" АД.
·"Биоеко" АД за изготвяните счетоводни отчети на дружеството и тяхното съответствие със Закона за счетоводството  и Международните счетоводни стандарти.
· "Дъб" АД за провеждане на общо събрание на акционерите, спазване на задълженията за разкриване на информация и режима за разпореждане с активи по ЗППЦК.
·"Холдинг Варна А" АД за задължението за разкриване на дялово участие.