Решения от заседание на КФН на 18.08.2004 г.

1. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на 2000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации с номинална стойност  1000 евро всяка една, издадени от "Ти Би Ай Лизинг" АД, гр. София. Облигациите са с годишен лихвен процент 7 на сто, със срок до падежа 36 месеца и 6 лихвени плащания до падежа. КФН вписва емисията облигации в регистъра.  

2. Вписва емисия ценни книжа в размер на 586 400 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една, издадени от "Ти Би Ай – Бак – Недвижима собственост" АДСИЦ в резултат от увеличаването на капитала на дружеството.