Русин Русинов и Георги Георгиев са включени в списъка като независими проверители

Димана Ранкова, заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, включи Русин Русинов и Георги Георгиев  в списъка като независими проверители по чл. 123, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.
Списъкът е публикуван на интернет страницата на КФН в рубрика „За поднадзорните лица”, подрубрика „Списък на независимите проверители съгласно чл. 123, ал. 3 от ЗППЦК”.
Пълния текст на решенията  1102 и 1103 може да намерите в раздел „Документи”.