“РИВИЕРА” АД е отписано от публичния рeгистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа “РИВИЕРА” АД, гр. Варна, от водения от КФН публичен регистър.

Пълния текст на решение 816 може да намерите в раздел „Документи”.