Резултати от текущо наблюдение на публикации, отнасящи се до капиталовия пазар

Във връзка с извършено от Комисията за финансов надзор (КФН) текущо наблюдение на публикациите в пресата, бяха констатирани редица неточности в публикуваните материали, като например:
– В статии, публикувани във в. „Монитор” на 13.10.2006 г., 16.10.2006 г. и 17.10.2006 г., са направени неверни коментари от автора на статията относно търговията с ценни книжа на „Софарма” АД на съответните борсови сесии.
– В статия, публикувана във в. „Монитор” на 25.10.2006 г., е посочен грешен обем на изтъргуваните акции на „Софарма” АД за съответната борсова сесия.
– Във вестник „24 часа” от 21.10.2006 г. в рубриката „24 часа бизнес” е поместено следното каре: Отписват Грандхотел „Велико Търново” от фондовата борса. „Генимекс ойл”, която държи 93,7 % е отправила търгово предложение за останалите акции на цена от 4,80 лв. за бройка.” . В споменатия брой на вестника не е изрично отбелязано, че КФН все още не е взела отношение към търговото предложение.
– В статия, публикувана във в. „Пари” от 27.10.2006 г. е посочена грешна средна цена на акциите на публично дружество.
– В статии, публикувани на 12.10.2006 г. във в. „Дневник”, в. „Стандарт”, в. „Пари”, в. „Монитор”, относно финансовия резултат на „София БТ” АД към 30.09.2006 г. се коментира очаквана печалба от 10,9 млн. лв. срещу 23,5 млн. лв. за деветмесечието на 2005 г. С оглед достоверно излагане на данни, касаещи публичното дружество, е било необходимо в публикуваните материали да се посочи изрично, че цитираната сума е брутна печалба, а не нетна.

С оглед гореизложеното, Комисията за финансов надзор счита за необходимо да уточни, че при публикуване на материали, касаещи публични дружества и търговията с ценни книжа на фондовата борса, информацията следва да бъде представяна пълно и точно. Обръщаме внимание, че разпространяването на невярна, преувеличена или подвеждаща информация, отнасяща се до ценни книжа, приети на регулиран пазар, се квалифицира като нарушение по Закона за публичното предлагане на ценни книжа. От 1 януари 2007 г. влиза в сила Законът срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.