Разрешава се временното прекратяване на търговията с емисията акции, издадени от “Еврохолд” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде разрешение за временно прекратяване на търговията с емисията акции, издадени от “Еврохолд” АД, гр. София, считано от 14.11.2006 г.  до приключване на производството по преобразуване или до получаване от “Българска фондова борса – София” АД на решение на общото събрание на акционерите на някое от преобразуващите се чрез сливане дружества – “Еврохолд” АД и “Старком холдинг” АД, че съответното дружество няма да се преобразува.

Пълния текст на решение 1101 може да намерите в раздел „Документи”.