Резултати от проверки на КФН за спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти /ЗПЗФИ

I. За спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ беше извършена проверка от служители на Комисията за финансов надзор /КФН/ на търговията с акции на „Завод за шлифовъчни машини” АД. В хода на проверката е установено, че Георги Минев Минев в периода от 31.07.2006г. до 11.08.2006г. е сключил поредица от сделки (посредством електронната система за търговия на „Българска фондова борса – София” АД – COBOS) с акции от капитала на “Завод за шлифовъчни машини” АД, купувайки от 1 до 5 броя акции, като е предизвикал необичайна промяна на цената на тези акции с + 103.91%, с което е нарушил разпоредбата на чл. 116, ал. 1, предложение 4 от ЗППЦК.
 Съгласно изискването на чл. 161, ал. 1 от ЗППЦК /в ред. ДВ бр. 63 от 04.08.2006г./ се забранява извършването на сделки и действия, които могат да създадат невярна представа за активно търсене, предлагане или търговия с ценни книжа, приети на регулиран пазар, или да предизвикат каквато и да е друга необичайна промяна на цената или обема на търсене, предлагане и търговия с такива ценни книжа.
 За извършеното от Георги Минев нарушение е съставен акта за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено наказателно постановление № Р-10-163 от 06.11.2006г. за извършено нарушение на чл. 161, ал. 1, предл. 4 от ЗППЦК /в ред. ДВ бр. 63/04.08.2006г./. Направеното възражение по реда на чл. 44, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ е обсъдено от административнонаказващия орган. С издаденото наказателно постановление на Георги Минев е наложена минимално предвидената от закона глоба в размер на 20 000 лева. Същото е обжалвано по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН и е потвърдено с влязло в сила решение на Административен съд София – град от 29.02.2008г. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
 II.Комисията за финансов надзор извърши проверка за спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти /ЗПЗФИ/. По време на проверката е констатирано, че :
 В периода от 20.11.2007г. до 14.01.2008г. между Винченцо Владимиров Каревски и „Елви Груп Холдинг” АД са сключени поредица от сделки с акции от капитала на публичното дружество „Пещоремонт” АД, винаги на долното за деня ценово ограничение и по този начин се постига изкуствено ниво на цената на акциите на дружеството, в резултат на което цената на акциите на публичното дружество за непродължителен период от време е променена в посока понижение от 11.05 лева до 1.95 лева. В тази връзка:
• на 11.03.2008г. КФН състави акт за установяване на административно нарушение срещу Винченцо Владимиров Каревски за извършено нарушение на чл. 11 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗПЗФИ, тъй като в периода от 20.11.2007г. до 14.01.2008г. е сключил 6 сделки за продажба на общо 10 броя акции от капитала на публичното дружество „Пещоремонт” АД винаги на долното за деня ценово ограничение и по този начин е постигнал изкуствено ниво на цената на акциите на дружеството. Направеното възражение, отразено по реда на чл. 42, т. 8 от ЗАНН е обсъдено от административнонаказващия орган. За посоченото нарушение ЗПЗФИ предвижда административно наказание глоба в размер от 20 000 до 50 000 лева, ако деянието не съставлява престъпление. На 13.06.2008г. е издадено наказателно постановление, с което е наложено административно наказание в минимално предвидения от закона размер – глоба размер на 20 000 лева. Постановлението подлежи на обжалване пред Районен съд – гр. София, поради което същото не е влязло в сила. 
• на 11.03.2008г. КФН състави акт за установяване на административно нарушение срещу „Елви Груп Холдинг” АД, представлявано от Винченцо Владимиров Каревски, за извършено нарушение на чл. 11 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗПЗФИ, тъй като в периода от 20.11.2007г. до 14.01.2008г. „Елви Груп Холдинг” АД е сключило 6 сделки за покупка на общо 10 броя акции от капитала на публичното дружество „Пещоремонт” АД винаги на долното за деня ценово ограничение и по този начин е постигнал изкуствено ниво на цената на акциите на дружеството. Направеното възражение, отразено по реда на чл. 42, т. 8 от ЗАНН е обсъдено от административнонаказващия орган. За посоченото нарушение ЗПЗФИ предвижда административно наказание имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лева. На 13.06.2008г. е издадено наказателно постановление, с което е наложено административно наказание в минимално предвидения от закона размер – имуществена санкция в размер на 50 000 лева. Постановлението подлежи на обжалване пред Районен съд – гр. София, поради което същото не е влязло в сила. 
 Съгласно чл. 11 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗПЗФИ, по който Винченцо Владимиров Каревски и „Елви Груп Холдинг” АД са санкционирани, се забранява манипулирането на пазара на финансови инструменти чрез извършването на сделки или подаването на нареждания, които създават или могат да създадат невярна или подвеждаща представа относно търсенето, предлагането или цената на финансови инструменти или които определят чрез действията на едно лице или чрез съвместните действия на две или повече лица цената на един или няколко финансови инструмента на необичайно или изкуствено ниво.