Резултати от приключила проверка на “Централна кооперативна банка” АД в качеството й на инвестиционен посредник

В резултат на извършена проверка от Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на дейността на “Централна кооперативна банка” АД, гр. София не са установени нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. С цел съобразяване дейността на инвестиционния посредник с изискванията на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, на  ИП “Централна кооперативна банка” АД са отправени препоръки.