Одобрен е списък на чуждестранните регулирани пазари от трети страни

Във връзка с необходимостта от актуализиране на списъка с международно признати и ликвидни пазари на финансови инструменти, извън тези със седалище в Европейския съюз, зам.- председателят на КФН Димана Ранкова одобри следния списък на чуждестранните регулирани пазари от трети страни (чл. 195, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗППЦК).

Регулиран пазар                                       Държава

Australian Stock Exchange                       Австралия
Montreal Exchange                                   Канада
Toronto Stock Exchange                           Канада
Hong Kong Exchanges and Clearing           Китай
Korea Stock Exchange                              Корея
Mакедонска борса                                   Македония
Mexican Stock Exchange                          Мексико
New Zeland Stock Exchange                      Нова Зеландия
Mосковска междубанкова валутна борса (MICEX)  Русия
Pуска търговска система RTS                  Русия
American Stock Exchange                        САЩ
Chicago Board of Trade                             САЩ
Chicago Board Options Exchange              САЩ
Chicago Mercantile Exchange                    САЩ
NASDAQ Stock Market                             САЩ
New York Stock Exchange                        САЩ
Pacific Exchange                                      САЩ
Belgrade Stock Exchange                         Сърбия
Istanbul Stock Exchange                           Турция
PFTS Stock Trading System                      Украйна
Zagreb Stock Exchange                             Хърватия
Zurich Stock Exchange                              Швейцария
JSE Securities Exchange South Africa        ЮАР
Tokyo Stock Exchange                              Япония

Решение № 428 – ИД /12.03.2007 г. е публикувано на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Решения”.