Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от ДЗИ–пенсионно осигуряване” АД

  
Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от "ДЗИ–пенсионно осигуряване” АД  фондове за допълнително пенсионно осигуряване – универсален, професионален и доброволен.

Пълния текст на решения 412, 413 и 414 може да намерите в раздел "Документи".