Резултати от приключени проверки на „Варненски инвестиционен посредник (ВИП 7)” АД, „Булекс инвест”АД, „Реал финанс” АД , и „Сосиете женерал експресбанк” АД

1. В резултат на извършена проверка на дейността на „ВИП 7” АД е  установено нарушение на ЗПФИ:
Съставен е 1 акт за установяване на административно нарушение на основание чл. 34, ал. 1 от ЗПФИ. Нарушението се отнася до смесването на собствени с  клиентски парични средства.
С цел съобразяване дейността на ИП с изискванията на  Наредба № 38 и Наредба № 35, на „ВИП 7” АД са отправени препоръки.
2. В резултат на извършена проверка на дейността на „Булекс инвест” АД са  установени нарушения на ЗПФИ:
Съставени са 4 акта за установяване на административно нарушение на основание чл. 34, ал. 1 от ЗПФИ. Нарушенията се отнасят до смесването на собствени с  клиентски парични средства.
С цел съобразяване дейността на ИП с изискванията на  Наредба № 38 и Наредба № 35, на „Булекс инвест” АД са отправени препоръки.
3. В резултат на извършена проверка на дейността на „Реал Финанс” АД са  установени нарушения на ЗПФИ:
Съставени са 4 акта за установяване на административно нарушение на основание чл. 29, ал. 5 от Наредба № 38. Нарушенията се отнасят до смесването на собствени с  клиентски парични средства.
С цел съобразяване дейността на ИП с изискванията на  Наредба № 38 и Наредба № 35, на „Реал Финанс” АД са отправени препоръки.
4. В резултат на извършена проверка на дейността на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. Варна, не са установени нарушения на ЗППЦК, ЗПФИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗПФИ.
С цел съобразяване дейността на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД с изискванията на  Наредба № 38 с оглед извършваните от дружеството попечителски услуги по ЗПФИ, на ИП са отправени препоръки.