Резултати от приключена проверка на ИП „Фактори” АД

В резултат на извършена от Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, КФН,  проверка на дейността на „Фактори” АД са отправени препоръки за съобразяване дейността на инвестиционния посредник с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1) и Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Съставени са  3 броя актове за установяване на административни нарушения по Наредба № 1, по които все още няма произнасяне с наказателно постановление или с резолюция за прекратяване.
Нарушенията се отнасят до:
1. липса на нотариално заверено пълномощно при сключване на договор чрез пълномощник;
2. липса на документ за извършена проверка на сключения договор и декларацията, съставен до края на работния ден от лице от отдела за вътрешен контрол;
3. липса на нотариално заверено пълномощно от прехвърлителя на ценни книжа при извършване на действия по наследяване.