Резултати от приключена проверка на “Бета Корп” АД

С цел съобразяване на дейността на “Бета Корп” АД с изискванията на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му, на инвестиционния посредник са  направени следните препоръки:
 1. ИП да  посочи в действащите общи условия номера на решението на КФН, с което са одобрени ( № 82-ИП/01.02.2006г.).
 2. С оглед точното спазване на изискването на  чл. 12, ал. 6 от Наредба № 1, в Тарифата на ИП да се посочи номерът на решението, с което същата е приета от управителния орган на посредника.
 3. Предвид факта, че в чл. 34, ал. 9 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници е предвидено изискване аналогично на разпоредбата на чл. 18, ал. 9  от Наредба № 1, в поръчките да бъде включен текст, който да удостоверява, че подписан екземпляр от приетата поръчка е предоставен на клиента.
4. На основание чл. 144, ал. 7 от Наредба № 35 към представяните в КФН Отчет за капиталова адекватност и ликвидност /ОКАЛ/ по чл. 144, ал. 1, ал. 3, ал. 5,  “Бета Корп” АД да прилага справка за оценка на търговския портфейл.
5. ИП да отчита парични задължения към клиенти, платими до една година в таблицата за текущи задължения.
6. С оглед съобразяване дейността на ИП с разпоредбите на Наредба № 35, “Бета Корп” АД да изготви и в едномесечен срок от връчване на констативния протокол да представи в КФН разработени правила и процедури по чл. 18, ал.1, чл. 76 и чл. 150 от Наредба № 35.
7. “Бета Корп” АД да извършва периодична вътрешна проверка за съответствие на дейността на ИП с приетите политики и процедури, съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 35.
8. “Бета Корп” АД да изготвя ежемесечно протоколи за вътрешни проверки за независим преглед на точността и независимостта на пазарните цени  съгласно изискването на чл. 17, ал. 1 от Наредба № 35, като в тримесечен срок от връчване на констативния протокол от проверката внася ежемесечните отчети в КФН.
Връчени са актове за установяване на административно нарушение както следва:
–   по чл. 18, ал. 1 от Наредба № 35 – ИП не е приело документирани и одобрени от управителния орган процедури за корекция на оценките.
–   по чл. 76 от Наредба № 35 – ИП не е приело административни и счетоводни процедури,  които да гарантират установяването и документирането на всички големи експозиции.
–  по чл. 150 от Наредба № 35 – ИП не е приело писмени правила за изпълнение на изискванията за разкриване на информация, както и правила за оценка на адекватността  на разкриването  на информацията,включително за тяхното потвърждаване и честота.
–  по чл. 56, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 56, ал.2, т. 2 от Наредба № 1, във връзка   с чл. 18 т. 9 от Наредба № 11 – ИП не е уведомило КФН в 7-дневен срок от узнаване на промяната в лицата, които притежават пряко над 10 на сто от капитала на инвестиционния посредник.