Резултати от извършени тематични проверки на „БФБ – София” АД

1. Извършена е тематична проверка на БФБ във връзка с публикуване на съобщение за взети решения на проведено общо събрание на акционерите (ОСА) на  „Софарма” АД. Установи се, че оповестяването на решение на ОСА за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от КФН, се дължи на грешка на служител на фондовата борса. Техническата грешка е допусната след приключване на борсовата сесия и е била коригирана в рамките на 15 минути.
КФН е изисквала от БФБ да се предприемат конкретни мерки за оптимизиране на  работата на БФБ, за да не бъдат подвеждани участниците на капиталовия пазар и да не бъдат застрашавани интересите на инвеститорите. В отговор на искането на КФН от БФБ са предприети следните действия:
– Прецизирани са текстовете на използваните матрици за различни видове съобщения.
– Усъвършенстван е реда за движение на документацията в дирекция “Емитенти и членство”.
– Въведен е втори контрол върху предстоящите за публикуване новини и съобщения непосредствено преди публикацията им.
– За допуснатата грешка на отговорните служители са наложени наказания.

 2. Другата тематична проверка на БФБ е във връзка със сключена сделка с 5 броя акции на ЗПАД „ДЗИ” на цена 120 лв. за акция, с което попада извън ценовите ограничения съгласно Правилника на БФБ.  Представени са писмени обяснения от БФБ, като е посочено, че грешката е на брокерите на двата инвестиционни посредници – «Бенчмарк Финанс» АД и «Карол» АД. Борсовите посредници са длъжни да въвеждат или потвърждават поръчки в търговската система чрез системата COBOS при спазване на ценовите ограничения, съгласно Правилника на БФБ, като брокерите могат да се отклоняват от ценовите ограничения единствено и само при спазване изискванията на  борсовия правилник (чл. 94, ал. 9 от Правилника на БФБ) В конкретния случай брокерите не са се съобразили с обстоятелствата, поради което БФБ ще извърши проверка в двата инвестиционни посредници и след нейното приключване Съветът на директорите на БФБ ще вземе решение за конкретния размер на санкциите. Съгласно своя правилник фондовата борса няма задължение да публикува съобщение за наличието на обстоятелствата, които могат да послужат за основание за сключване на сделки извън ценовите ограничения. Въпреки това, за улеснение на инвестиционните посредници, преди началото на търговската сесия, в 9.22 часа, БФБ е напомнила чрез съобщение в търговската система за необходимостта от повишено внимание при въвеждането или потвърждаването на поръчките. В съобщението изрично е посочено, че ценови ограничения не биха важали единствено за “ДЗИ Банк” АД, защото това е дружеството – емитент, което е обект на процедура по чл. 94, ал. 9 т. 2 от Правилника (“вливане, сливане, отделяне и разделяне”). За ЗПАД ДЗИ ограниченията важат изцяло.
 След приключване на проверката от БФБ на двата инвестиционни посредника, КФН при необходимост ще предприеме съответни действия.