Резултати от извършени проверки на дейността на “Ви-Веста Инвест” АД

На основание заповед на заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” е извършена проверка на дейността на “Ви-Веста Инвест” АД, в качеството му на обслужващо дружество на „Колос-1” АДСИЦ.
В резултат на извършената проверка не са констатирани нарушения на ЗКФН, ЗДСИЦ и ЗППЦК.
Отправена е следната препоръка към дейността на дружеството:
Обслужването и поддържането на придобитите от “Колос-1” АДСИЦ недвижими имоти, по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦ, да се осъществява от обслужващото дружество “Ви-Веста Инвест” АД, съгласно сключения между страните договор.