КФН прие практика във връзка с прелицензирането на застрахователите по „Гражданска отговорност” на автомобилистите

На свое заседание от 2 август КФН прие Практика във връзка с прелицензирането на застрахователите по „Гражданска отговорност” на автомобилистите, а имено по прилагането на § 6, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за застраховането, във връзка с издаването на нови лицензи по т. 10.1 от раздел ІІ, буква „а” на приложение № 1 към Кодекса за застраховането на заварените застрахователни дружества.
Според Кодекса за застраховането застрахователните дружества, които предлагат задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, са длъжни да подадат в КФН следните документи за  издаване на нов лиценз до 01.09.2006 г:
1. програма за дейността по вида застраховка за три години напред;
2. предвижданата тарифа в съответствие с изискванията на чл. 65 от КЗ и актюерска обосновка към нея;
3. банкова гаранция в съответствие с изискването на устава на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи;
4. презастрахователен договор в съответствие с критерии, определени с решение на комисията.
В практиката се уточнява, че увеличаването на капитала във връзка с новите изискания на кодекса трябва да се извърши до края на годината и подаването на документите по прелицензирането не е обвързано с увеличаването на капитала.
Настоящата практика е приета с решение по протокол № 39 от 02.08.2006 г. на заседание на Комисията за финансов надзор и е публикувана на интернет страницата на КФН в раздел „Документи” – „Указания и изисквания”.