ИД „Елана Високодоходен Фонд” АД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на ИД „Елана Високодоходен Фонд” АД за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството.
Пълния текст на решенията 579 може да намерите  в раздел „Документи”.